Πολιτικές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων:

Prepaid reservations (prepayment by card or deposit) There is no refund at any time after booking.

In case you want to change the days of your stay, if it is more than 30 days before your arrival, there is no change charge, you are only charged for any change in price if it is in a different period.

In case it is less than 30 days before the scheduled day of arrive, 100% of the trip price will be charged.

Changes can be made up to 12 months later and are available!


Προπληρωμένες κρατήσεις (προπληρωμή με κάρτα ή κατάθεση) Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων ανά πάσα στιγμή μετά την κράτηση.

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τις ημέρες της διαμονής σας, δεν υπάρχει χρέωση αλλαγής εάν είναι περισσότερες από 30 ημέρες πριν την άφιξή σας, χρεώνεστε μόνο την τυχόν αλλαγή της τιμής αν είναι σε διαφορετική περίοδο .

Σε περίπτωση που η αλλαγή είναι λιγότερο από 30 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημέρα άφιξης, θα χρεωθεί το 100% της τιμής του ταξιδιού.

Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν έως και 12 μήνες αργότερα και να υπάρχει διαθεσιμότητα !